REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego klaser55.pl

§1 . Definicje

WAŻNE! Prosimy o przemyślane zakupy, ponieważ ze względu na specyfikę Towaru zwroty nie są akceptowane.

Wysyłka zamówień w ciągu 2-3 dni roboczych.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 2. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.klaser55.pl
 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.klaser55.pl
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Sprzedawca – Klaser 55 Leszek Siniecki, ul. Józefa Łukaszewicza 20a/6, 60-728 Poznań, NIP 7791512354, REGON 630364830.

§2 . Postanowienia ogólne

 • Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 • Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.
 • Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.
 • Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek).
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§3. Zamówienia

 • Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.klaser55.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.klaser55.pl.
 • Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru zgodnego z opisem oferty w Sklepie Internetowym www.klaser55.pl. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji.
 • Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie www.klaser55.pl, wysłany na adres, który klient podał podczas składania zamówienia wraz z informacją o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą Sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy, a także poinformuje go o dostępności Towaru.
 • Do każdego zamówienia dołączany jest paragon z kasy fiskalnej.
 • Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są przelew bankowy na konto bankowe Santander 32 1090 1476 0000 0001 2967 6009.
 • Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza Poczta Polska – przesyłka polecona (rejestrowana). Przesyłka zostaje wysłana od 2 do 3 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 • Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie po kontakcie mailowym na adres biuro@klaser55.pl
 • Jeżeli wartość zakupionego Towaru jest znaczna, sugerujemy wysyłkę z  opcją "przesyłka wartościowa" z umówioną kwotą ubezpieczenia. W celu ustalenia kosztu takiej wysyłki prosimy o kontakt na adres biuro@klaser55.pl.

§4 Reklamacja zakupionego produktu

 • Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne, a stan Towarów jest dokładnie opisany w ofercie.
 • Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), o której nie poinformował w ofercie.
 • Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 • Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 • Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: biuro@mashki.pl skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, dowód zakupu produktu (wydrukowany e-mail potwierdzający zakup w sklepie www.mashki.pl lub rachunek)  oraz dane do przelewu a następnie przesłać zakupiony towar na poniższy adres: Michał Siniecki , Karola Irzykowskiego 2/1, 60-461 Poznań
 • Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: Nazwę oraz/lub opis produktu, numer zamówienia, dane reklamującego (Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), wraz z dokładnym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.
 • Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.
 • Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela. 
 • Reklamacje są rozpatrzone w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod podany adres. 
 • Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument dostanie przelew po 14 dniach roboczych.

§5 Specyfika Towarów antykwarycznych i kolekcjonerskich

 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów pochodzących z rynku wtórnego, używanych. Towar w sklepie jest dokładnie opisany. Jego stan faktyczny dokumentują również załączone w ofercie zdjęcia.       

§6 Zwrot zakupionego produktu

1. Prosimy o przemyślane zakupy, ponieważ ze względu na specyfikę Towaru zwroty nie są akceptowane.

§7 Ochrona danych osobowych

 • Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: biuro@klaser55.pl
 • Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych. 

§8 Postanowienia końcowe

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem biuro@klaser55.pl.
 • Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 • W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 • Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej.